Komatsu WA 470 Caterpillar 329E Liebherr L576

Przyjęcie i zagospodarowanie odpadów:

Przyjmujemy do recyklingu gruz z wykopów, porozbiórkowe elementy betonowe,gline, gruz ceglany. Na przyjęty do recyklingu gruz, ziemie wystawiamy karty przekazania odpadu oraz faktury VAT.

Na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu posiadamy koncesje na przyjęcie i zagospodarowanie odpadów o następujących kodach:
  • 01 01 02 odapdy z wydobywania kopalin innych niż rudy metali.
  • 01 04 09 odpadowe piaski i iły.
  • 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
  • 17 01 02 gruz ceglany.
  • 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.
PPHU Henpiach Henryk Janecki, Rolantowice 2a, 55-040 Kobierzyce, NIP: 896-115-33-58, REGON: 931188230